अमरकोषसम्पद्

         

कृच्छ्र (नपुं) == प्रायश्चित्तकर्मम्

देवभूयादिकं तद्वत्कृच्छ्रं सान्तपनादिकम् 
ब्रह्मवर्गः 2.7.52.1.2

पर्यायपदानि
 देवभूयादिकं तद्वत्कृच्छ्रं सान्तपनादिकम्।

 कृच्छ्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्यात्कष्टं कृच्छ्रमाभीलं त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत्॥

 कृच्छ्र (नपुं) - दुःखम् 1.9.3.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue