अमरकोषसम्पद्

         

गुरु (पुं) == संस्कारादिकर्तुर्गुरुः

उपाध्यायोऽध्यापकोऽथ स्यान्निषेकादिकृद्गुरुः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.7.1.3

पर्यायपदानि
 उपाध्यायोऽध्यापकोऽथ स्यान्निषेकादिकृद्गुरुः।

 गुरु (पुं)
अर्थान्तरम्
 बृहस्पतिः सुराचार्यो गीर्पतिर्धिषणो गुरुः।

 गुरु (पुं) - बृहस्पतिः 1.3.24.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue