अमरकोषसम्पद्

         

प्रलय (पुं) == मरणम्

स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.116.1.4

पर्यायपदानि
 स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः।
 अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्॥

 पञ्चता (स्त्री)
 कालधर्म (पुं)
 दिष्टान्त (पुं)
 प्रलय (पुं)
 अत्यय (पुं)
 अन्त (पुं)
 नाश (पुं)
 मृत्यु (स्त्री-पुं)
 मरण (नपुं)
 निधन (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि॥
 घर्मो निदाघः स्वेदः स्यात्प्रलयो नष्टचेष्टता॥

 प्रलय (पुं) - प्रलयः 1.4.22.2
 प्रलय (पुं) - सात्विकभावः 1.7.33.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue