अमरकोषसम्पद्

         

कबन्ध (पुं-नपुं) == छिन्नशिरसः शरीरम्

कबन्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमपमूर्धकलेवरम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.118.1.1

पर्यायपदानि
 कबन्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमपमूर्धकलेवरम्।

 कबन्ध (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम्।

 कबन्ध (नपुं) - जलम् 1.10.4.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue