अमरकोषसम्पद्

         

कोश (पुं) == भण्डारम्

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च 
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.2.4

पर्यायपदानि
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥

 कोश (पुं)
अर्थान्तरम्
 पेशी कोशो द्विहीनेऽण्डं कुलायो नीडमस्त्रियाम्॥
 स्यात्कोशश्च हिरण्यं च हेमरूप्ये कृताकृते।
 कोशोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः।

 कोश (पुं-नपुं) - अण्डम् 2.5.37.2
 कोश (पुं) - घटिताघटितहेमरूप्यकम् 2.9.91.1
 कोश (पुं-नपुं) - नूतनकलिका 3.3.219.1
 कोश (पुं-नपुं) - खड्गपिधानम् 3.3.219.1
 कोश (पुं-नपुं) - दिव्यम् 3.3.219.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue