अमरकोषसम्पद्

         

दण्ड (पुं) == उपायाः

भेदो दण्डः साम दानमित्युपायचतुष्टयम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.20.2.2

पर्यायपदानि
 भेदो दण्डः साम दानमित्युपायचतुष्टयम्॥

 भेद (पुं)
 दण्ड (पुं)
 सामन् (नपुं)
 दान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 माठरः पिङ्गलो दण्डश्चण्डांशोः पारिपार्श्वकाः॥
 साहसं तु दमो दण्डः साम सान्त्वमथो समौ।
 दण्डोऽस्त्री लगुडेऽपि स्याद्गुडो गोलेक्षुपाकयोः।

 दण्ड (पुं) - सूर्यपार्श्वस्थः 1.3.31.6
 दण्ड (पुं) - दण्डः 2.8.21.1
 दण्ड (पुं-नपुं) - लगुडः 3.3.42.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue