अमरकोषसम्पद्

         

अवग्रह (पुं) == गजललाटम्

अवग्रहो ललाटं स्यादीषिका त्वक्षिकूटकम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.38.1.1

पर्यायपदानि
 अवग्रहो ललाटं स्यादीषिका त्वक्षिकूटकम्।

 अवग्रह (पुं)
अर्थान्तरम्
 वृष्टिर्वर्षं तद्विघातेऽवग्राहावग्रहौ समौ।

 अवग्रह (पुं) - वृष्टिविघातः 1.3.11.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue