अमरकोषसम्पद्

         

प्रतीहार (पुं) == द्वारपालकः

प्रतीहारो द्वारपालद्वास्थद्वास्थितदर्शकाः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.6.1.1

पर्यायपदानि
 प्रतीहारो द्वारपालद्वास्थद्वास्थितदर्शकाः।

 प्रतीहार (पुं)
 द्वारपाल (पुं)
 द्वाःस्थ (पुं)
 द्वास्थित (पुं)
 दर्शक (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्त्री द्वार्द्वारं प्रतीहारः स्याद्वितर्दिस्तु वेदिका।

 प्रतीहार (पुं) - द्वारम् 2.2.16.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue