अमरकोषसम्पद्

         

पत्ति (पुं) == पदातिः

पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.66.2.2

पर्यायपदानि
 पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः॥
 पद्गश्च पदिकश्चाथ पादातं पत्तिसंहतिः।

 पदाति (पुं)
 पत्ति (पुं)
 पदग (पुं)
 पादातिक (पुं)
 पदाजि (पुं)
 पद्ग (पुं)
 पदिक (पुं)
अर्थान्तरम्
 एकेभैकरथा त्र्यश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका।
 पत्तिर्गतौ च मूले तु पक्षतिः पक्षभेदयोः॥

 पत्ति (पुं) - पत्तिसेना 2.8.80.1
 पत्ति (स्त्री) - गतिः 3.3.72.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue