अमरकोषसम्पद्

         

चक्र (पुं) == सेना

वरूथिनी बलं सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.78.2.4

पर्यायपदानि
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥
 ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनानीकिनी चमूः।
 वरूथिनी बलं सैन्यं चक्रं चानीकमस्त्रियाम्॥

 बल (पुं)
 ध्वजिनी (स्त्री)
 वाहिनी (स्त्री)
 सेना (स्त्री)
 पृतना (स्त्री)
 अनीकिनी (स्त्री)
 चमू (स्त्री)
 वरूथिनी (स्त्री)
 बल (पुं)
 सैन्य (पुं)
 चक्र (पुं)
 अनीक (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्वयनामकः॥
 चक्रं रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्त्री स्यात्प्रधिः पुमान्।
 चक्रं राष्ट्रेऽप्यक्षरं तु मोक्षेऽपि क्षीरमप्सु च॥

 चक्र (पुं) - चक्रवाकः 2.5.22.2
 चक्र (नपुं) - चक्रम् 2.8.56.1
 चक्र (नपुं) - स्वभूमिः 3.3.182.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue