अमरकोषसम्पद्

         

अर्थ्य (नपुं) == शिलाजतुः

गैरेयमर्थ्यं गिरिजमश्मजं च शिलाजतु 
वैश्यवर्गः 2.9.104.1.2

पर्यायपदानि
 गैरेयमर्थ्यं गिरिजमश्मजं च शिलाजतु।

 गैरेय (नपुं)
 अर्थ्य (नपुं)
 गिरिज (नपुं)
 अश्मज (नपुं)
 शिलाजतु (नपुं)
अर्थान्तरम्
 आत्मवाननपेतोऽर्थादर्थ्यौ पुण्यं तु चार्वपि॥

 अर्थ्य (वि) - अर्थादनपेतः 3.3.160.2
 अर्थ्य (वि) - आत्मवान् 3.3.160.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue