अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.160

गृह्याधीनौ च वक्तव्यौ कल्यौ सज्जनिरामयौ
आत्मवाननपेतोऽर्थादर्थ्यौ पुण्यं तु चार्वपि

वक्तव्य (वि) = गर्ह्यः. 3.3.160.1.1

वक्तव्य (वि) = अधीनः. 3.3.160.1.1

कल्य (नपुं) = सज्जः. 3.3.160.1.2

अर्थ्य (वि) = अर्थादनपेतः. 3.3.160.2.1

अर्थ्य (वि) = आत्मवान्. 3.3.160.2.1

पुण्य (वि) = मनोरमम्. 3.3.160.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue