अमरकोषसम्पद्

         

नाग (पुं) == सीसकम्

नागसीसकयोगेष्टवप्राणि त्रपु पिञ्चटम् 
वैश्यवर्गः 2.9.105.2.1

पर्यायपदानि
 नागसीसकयोगेष्टवप्राणि त्रपु पिञ्चटम्॥

 नाग (पुं)
 सीसक (नपुं)
 योगेष्ट (नपुं)
 वप्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 विष्वक्संतमसं नागाः काद्रवेयास्तदीश्वराः।
 मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी॥

 नाग (पुं) - नागाः 1.8.4.1
 नाग (पुं) - हस्तिः 2.8.34.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue