अमरकोषसम्पद्

         

पाटल (पुं) == व्रीहिः

आशुर्व्रीहिः पाटलः स्याच्छितशूकयवौ समौ 
वैश्यवर्गः 2.9.15.2.3

पर्यायपदानि
 आशुर्व्रीहिः पाटलः स्याच्छितशूकयवौ समौ॥

 आशु (वि)
 व्रीहि (पुं)
 पाटल (पुं)
अर्थान्तरम्
 अव्यक्तरागस्त्वरुणः श्वेतरक्तस्तु पाटलः॥

 पाटल (पुं) - श्वेतरक्तवर्णः 1.5.15.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue