अमरकोषसम्पद्

         

गुच्छ (पुं) == यवादीनां मूलम्

धान्यं व्रीहिः स्तम्बकरिः स्तम्बो गुच्छस्तृणादिनः 
वैश्यवर्गः 2.9.21.2.5

पर्यायपदानि
 धान्यं व्रीहिः स्तम्बकरिः स्तम्बो गुच्छस्तृणादिनः॥

 स्तम्ब (पुं)
 गुच्छ (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रसन्ने भल्लुकेऽप्यच्छो गुच्छः स्तबकहारयोः।

 गुच्छ (पुं) - हारः 3.3.29.3
 गुच्छ (पुं) - विकासोन्मुखपुष्पम् 3.3.29.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue