अमरकोषसम्पद्

         

चुक्र (नपुं) == तिन्तिडीकस्याम्लभेदः

तिन्तिडीकं च चुक्रं च वृक्षाम्लमथ वेल्लजम् 
वैश्यवर्गः 2.9.35.2.2

पर्यायपदानि
 तिन्तिडीकं च चुक्रं च वृक्षाम्लमथ वेल्लजम्॥

 तिन्तिडीक (नपुं)
 चुक्र (नपुं)
 वृक्षाम्ल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 सहस्रवेधी चुक्रोऽम्लवेतसः शतवेध्यपि।

 चुक्र (पुं) - अम्लवेतसः 2.4.141.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue