अमरकोषसम्पद्

         

तिलक (नपुं) == कृष्णवर्णलवणम्

सौवर्चलेऽक्षरुचके तिलकं तत्र मेचके 
वैश्यवर्गः 2.9.43.1.4

पर्यायपदानि
 सौवर्चलेऽक्षरुचके तिलकं तत्र मेचके।

 तिलक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 तिलकः क्षुरकः श्रीमान्समौ पिचुलझावुकौ।
 तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्।
 जडुलः कालकः पिप्लुस्तिलकस्तिलकालकः॥
 तिलकं क्लोम मस्तिष्कं गोर्दं किट्टं मलोऽस्त्रियाम्॥

 तिलक (पुं) - तिलकवृक्षः 2.4.40.1
 तिलक (पुं) - देहस्थतिलचिह्नः 2.6.49.2
 तिलक (नपुं) - उदर्यजलाशयः 2.6.65.2
 तिलक (पुं-नपुं) - ललाटकृततिलकम् 2.6.123.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue