अमरकोषसम्पद्

         

क्षुत् (स्त्री) == बुभुक्षा

अशनाया बुभुक्षा क्षुद्ग्रासस्तु कवलः पुमान् 
वैश्यवर्गः 2.9.54.2.3

पर्यायपदानि
 अशनाया बुभुक्षा क्षुद्ग्रासस्तु कवलः पुमान्॥

 अशनाया (स्त्री)
 बुभुक्षा (स्त्री)
 क्षुत् (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्त्री क्षुत्क्षुतं क्षवः पुंसि कासस्तु क्षवथुः पुमान्।

 क्षुत् (स्त्री) - छिक्का 2.6.52.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue