अमरकोषसम्पद्

         

गोप (पुं) == गोपालः

गोपे गोपालगोसंख्यगोधुगाभीरवल्लवाः 
वैश्यवर्गः 2.9.57.2.1

पर्यायपदानि
 गोपे गोपालगोसंख्यगोधुगाभीरवल्लवाः॥

 गोप (पुं)
 गोपाल (पुं)
 गोसङ्ख्य (पुं)
 गोधुक् (पुं)
 आभीर (पुं)
 वल्लव (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्थायुकोऽधिकृतो ग्रामे गोपो ग्रामेषु भूरिषु।
 वोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः॥

 गोप (पुं) - बहुग्रामाधिकृतः 2.8.7.1
 गोप (पुं) - गन्धरसः 2.9.104.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue