अमरकोषसम्पद्

         

मातृ (स्त्री) == गौः

माहेयी सौरभेयी गौरुस्रा माता च शृङ्गिणी 
वैश्यवर्गः 2.9.66.2.5

पर्यायपदानि
 माहेयी सौरभेयी गौरुस्रा माता च शृङ्गिणी॥
 अर्जुन्यघ्न्या रोहिणी स्यादुत्तमा गोषु नैचिकी।

 माहेयी (स्त्री)
 सौरभेयी (स्त्री)
 गो (पुं)
 उस्रा (स्त्री)
 मातृ (स्त्री)
 शृङ्गिणी (स्त्री)
 अर्जुनी (स्त्री)
 अघ्न्या (स्त्री)
 रोहिणी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अम्बा माताथ बाला स्याद्वासूरार्यस्तु मारिषः॥
 जनयित्री प्रसूर्माता जननी भगिनी स्वसा।

 मातृ (स्त्री) - माता 1.7.14.2
 मातृ (स्त्री) - जननी 2.6.29.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue