अमरकोषसम्पद्

         

अज (पुं) == अजः

अजा छागी शुभच्छागबस्तच्छगलका अजे 
वैश्यवर्गः 2.9.76.1.7

पर्यायपदानि
 अजा छागी शुभच्छागबस्तच्छगलका अजे।

 स्तभ (पुं)
 छाग (पुं)
 वस्त (पुं)
 छगलक (पुं)
 अज (पुं)
अर्थान्तरम्
 अजा विष्णुहरच्छागा गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः॥

 अज (पुं) - शिवः 3.3.30.2
 अज (पुं) - विष्णुः 3.3.30.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue