अमरकोषसम्पद्

         

मेढ्र (पुं) == मेषः

मेढ्रोरभ्रोरणोर्णायु मेष वृष्णय एडके 
वैश्यवर्गः 2.9.76.2.1

पर्यायपदानि
 मेढ्रोरभ्रोरणोर्णायु मेष वृष्णय एडके॥

 मेढ्र (पुं)
 उरभ्र (पुं)
 उरण (पुं)
 ऊर्णायु (पुं)
 मेष (पुं)
 वृष्णि (पुं)
 एडक (पुं)
अर्थान्तरम्
 भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी।

 मेढ्र (पुं) - पुरुषलिङ्गः 2.6.76.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue