अमरकोषसम्पद्

         

नियम (पुं) == परिवर्तनम्

परिदानं परीवर्तो नैमेयनियमावपि 
वैश्यवर्गः 2.9.80.2.4

पर्यायपदानि
 परिदानं परीवर्तो नैमेयनियमावपि॥

 परिदान (नपुं)
 परीवर्त (पुं)
 नैमेय (पुं)
 नियम (पुं)
अर्थान्तरम्
 संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रयसंश्रवाः।
 नियमो व्रतमस्त्री तच्चोपवासादि पुण्यकम्॥
 नियमस्तु स तत्कर्म नित्यमागन्तुसाधनम्।

 नियम (पुं) - अङ्गीकारः 1.5.5.1
 नियम (पुं) - व्रतम् 2.7.37.2
 नियम (पुं) - नियमकर्मः 2.7.49.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue