अमरकोषसम्पद्

         

द्रोण (पुं) == परिमाणः

अस्त्रियामाढकद्रोणौ खारी वाहो निकुञ्चकः 
वैश्यवर्गः 2.9.88.2.2

पर्यायपदानि
 अस्त्रियामाढकद्रोणौ खारी वाहो निकुञ्चकः॥
 कुडवः प्रस्थ इत्याद्याः परिमाणार्थकाः पृथक्।

 आढक (पुं-नपुं)
 द्रोण (पुं)
 खारी (स्त्री)
 वाह (पुं)
 निकुञ्चक (पुं)
 कुडव (पुं)
 प्रस्थ (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्थाणुः शर्वेऽप्यथ द्रोणः काकेऽप्याजौ रवे रणः।

 द्रोण (पुं) - काकः 3.3.49.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue