अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.89

कुडवः प्रस्थ इत्याद्याः परिमाणार्थकाः पृथक्
पादस्तुरीयो भागः स्यादंशभागौ तु वण्टके

कुडव (पुं) = परिमाणः. 2.9.89.1.1

प्रस्थ (पुं) = परिमाणः. 2.9.89.1.2

पाद (पुं) = तुरीयोभागः. 2.9.89.2.1

अंश (पुं) = विभागः. 2.9.89.2.2

भाग (पुं) = विभागः. 2.9.89.2.3

वण्टक (पुं) = विभागः. 2.9.89.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue