अमरकोषसम्पद्

         

नायक (पुं) == अधिपतिः

अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिवृढोऽधिपः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.11.1.2

पर्यायपदानि
 इभ्य आढ्यो धनी स्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता॥
 अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिवृढोऽधिपः।

 स्वामिन् (पुं)
 ईश्वर (पुं)
 पति (पुं)
 ईशितृ (पुं)
 अधिभू (पुं)
 नायक (पुं)
 नेतृ (पुं)
 प्रभु (पुं)
 परिवृढ (पुं)
 अधिप (पुं)
अर्थान्तरम्
 पाकौ पक्तिशिशू मध्यरत्ने नेतरि नायकः।

 नायक (वि) - मध्यरत्नम् 3.3.17.5
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue