अमरकोषसम्पद्

         

अन्न (वि) == भक्षितम्

अभ्यवहृतान्नजग्धग्रस्तग्लस्ताशितं भुक्ते 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.111.1.2

पर्यायपदानि
 भक्षितचर्वितलिप्तप्रत्यवसितगिलितखादितप्सातम्॥
 अभ्यवहृतान्नजग्धग्रस्तग्लस्ताशितं भुक्ते।

 भक्षित (वि)
 चर्वित (वि)
 लिप्त (वि)
 प्रत्यवसित (वि)
 गिलित (वि)
 खादित (वि)
 प्सात (वि)
 अभ्यवहृत (वि)
 अन्न (वि)
 जग्ध (वि)
 ग्रस्त (वि)
 ग्लस्त (वि)
 अशित (वि)
 भुक्त (वि)
अर्थान्तरम्
 भिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽस्त्री सदीदिविः॥

 अन्न (नपुं) - सिद्धान्नम् 2.9.48.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue