अमरकोषसम्पद्

         

उपाधि (पुं) == कुटुम्बव्यापृतः

स्यादभ्यागारिकस्तस्मिन्नुपाधिश्च पुमानयम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.12.1.2

पर्यायपदानि
 अधिकर्द्धिः समृद्धः स्यात्कुटुम्बव्यापृतस्तु यः॥
 स्यादभ्यागारिकस्तस्मिन्नुपाधिश्च पुमानयम्।

 कुटुम्बव्यापृत (पुं)
 अभ्यागारिक (पुं)
 उपाधि (पुं)
अर्थान्तरम्
 उपाधिर्ना धर्मचिन्ता पुंस्याधिर्मानसी व्यथा॥

 उपाधि (पुं) - धर्मविचारः 1.7.28.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue