अमरकोषसम्पद्

         

जड (वि) == मूढमतिः

जडोऽज्ञ एडमूकस्तु वक्तुं श्रोतुमशिक्षिते 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.38.2.1

पर्यायपदानि
 जडोऽज्ञ एडमूकस्तु वक्तुं श्रोतुमशिक्षिते॥

 जड (वि)
 अज्ञ (वि)
अर्थान्तरम्
 शीतं गुणे तद्वदर्थाः सुषीमः शिशिरो जडः।

 जड (वि) - शीतलद्रव्यम् 1.3.19.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue