अमरकोषसम्पद्

         

अण्डज (वि) == पक्षिसर्पाद्याः

स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः पक्षिसर्पादयोऽण्डजाः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.51.1.2

पर्यायपदानि
 स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः पक्षिसर्पादयोऽण्डजाः।

 अण्डज (वि)
अर्थान्तरम्
 नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः।
 पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः।
 पतत्रिपत्रिपतगपतत्पत्ररथाण्डजाः।

 अण्डज (पुं) - ब्रह्मा 1.1.17.3
 अण्डज (पुं) - मत्स्यः 1.10.17.1
 अण्डज (पुं) - पक्षी 2.5.33.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue