अमरकोषसम्पद्

         

अभितस् (अव्य) == समीपः

उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा अप्यभितोऽव्ययम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.67.2.5

पर्यायपदानि
 समीपे निकटासन्नसन्निकृष्टसनीडवत्॥
 सदेशाभ्याशसविधसमर्यादसवेशवत्।
 उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा अप्यभितोऽव्ययम्॥

 समीप (वि)
 निकट (वि)
 आसन्न (वि)
 सन्निकृष्ट (वि)
 सनीड (वि)
 सदेश (वि)
 अभ्याश (वि)
 सविध (वि)
 समर्याद (वि)
 सवेश (वि)
 उपकण्ठ (वि)
 अन्तिक (वि)
 अभ्यर्ण (वि)
 अभ्यग्र (वि)
 अभितस् (अव्य)
 अव्यय (वि)
अर्थान्तरम्
 समीपोभयतश्शीघ्रसाकल्याभिमुखेऽभितः॥

 अभितस् (अव्य) - अभिमुखम् 3.3.256.2
 अभितस् (अव्य) - साकल्यम् 3.3.256.2
 अभितस् (अव्य) - शीघ्रम् 3.3.256.2
 अभितस् (अव्य) - उभयतः 3.3.256.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue