अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.66

घनं निरन्तरं सान्द्रं पेलवं विरलं तनु
समीपे निकटासन्नसन्निकृष्टसनीडवत्

घन (पुं) = निबिडम्. 3.1.66.1.1

निरन्तर (वि) = निबिडम्. 3.1.66.1.2

सान्द्र (वि) = निबिडम्. 3.1.66.1.3

पेलव (वि) = विरलम्. 3.1.66.1.4

विरल (वि) = विरलम्. 3.1.66.1.5

तनु (वि) = विरलम्. 3.1.66.1.6

समीप (वि) = समीपः. 3.1.66.2.1

निकट (वि) = समीपः. 3.1.66.2.2

आसन्न (वि) = समीपः. 3.1.66.2.3

सन्निकृष्ट (वि) = समीपः. 3.1.66.2.4

सनीड (वि) = समीपः. 3.1.66.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue