अमरकोषसम्पद्

         

नित्य (वि) == नित्यम्

शाश्वतस्तु ध्रुवो नित्यसदातनसनातनाः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.72.2.3

पर्यायपदानि
 शाश्वतस्तु ध्रुवो नित्यसदातनसनातनाः॥

 शाश्वत (वि)
 ध्रुव (वि)
 नित्य (वि)
 सदातन (वि)
 सनातन (वि)
अर्थान्तरम्
 नित्यानवरताजस्रमप्यथातिशयो भरः।

 नित्य (नपुं) - अविरतम् 1.1.66.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue