अमरकोषसम्पद्

         

इङ्ग (वि) == चरम्

चरिष्णु जङ्गमचरं त्रसमिङ्गं चराचरम् 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.74.1.5

पर्यायपदानि
 चरिष्णु जङ्गमचरं त्रसमिङ्गं चराचरम्।

 चरिष्णु (वि)
 जङ्गम (वि)
 चर (वि)
 त्रस (वि)
 इङ्ग (वि)
 चराचर (वि)
अर्थान्तरम्
 निकारो विप्रकारः स्यादाकारस्त्विङ्ग इङ्गितम्।

 इङ्ग (वि) - अभिप्रायानुरूपचेष्टा 3.2.15.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue