अमरकोषसम्पद्

         

एकाग्र (वि) == एकाग्रः

एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनावपि 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.79.2.3

पर्यायपदानि
 एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनावपि॥
 अप्येकसर्ग एकाग्र्योऽप्येकायनगतोऽपि सः।

 एकतान (वि)
 अनन्यवृत्ति (वि)
 एकाग्र (वि)
 एकायन (वि)
 एकसर्ग (वि)
 एकाग्र्य (वि)
 एकायनगत (वि)
अर्थान्तरम्
 अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले॥

 एकाग्र (वि) - अनाकुलः 3.3.190.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue