अमरकोषसम्पद्

         

दक्षिण (वि) == उदारमनः

दक्षिणे सरलोदारौ सुकलो दातृभोक्तरि 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.8.2.1

पर्यायपदानि
 दक्षिणे सरलोदारौ सुकलो दातृभोक्तरि॥

 दक्षिण (वि)
 सरल (वि)
 उदार (वि)
अर्थान्तरम्
 प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः॥

 दक्षिण (स्त्री) - दिङ्नाम 1.3.1.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue