अमरकोषसम्पद्

         

जघन्य (वि) == अन्त्यम्

अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.81.1.2

पर्यायपदानि
 अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः।

 अन्त (पुं-नपुं)
 जघन्य (वि)
 चरम (वि)
 अन्त्य (वि)
 पाश्चात्य (वि)
 पश्चिम (वि)
अर्थान्तरम्
 जन्यं स्याज्जनवादेऽपि जघन्योऽन्त्येऽधमेऽपि च॥

 जघन्य (वि) - अधमम् 3.3.159.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue