अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.159

कृत्या क्रियादेवतयोस्त्रिषु भेद्ये धनादिभिः
जन्यं स्याज्जनवादेऽपि जघन्योऽन्त्येऽधमेऽपि च

कृत्या (स्त्री) = क्रिया. 3.3.159.1.1

कृत्या (स्त्री) = देवता. 3.3.159.1.1

कृत्या (वि) = धनादिभिः भेद्यम्. 3.3.159.1.1

जन्य (वि) = जनवादः. 3.3.159.2.1

जघन्य (वि) = अधमम्. 3.3.159.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue