अमरकोषसम्पद्

         

इतर (वि) == भिन्नार्थकाः

भिन्नार्थका अन्यतर एकस्त्वोऽन्येतरावपि 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.82.2.6

पर्यायपदानि
 भिन्नार्थका अन्यतर एकस्त्वोऽन्येतरावपि॥

 भिन्नार्थक (वि)
 अन्यतर (वि)
 एक (वि)
 त्व (वि)
 अन्य (वि)
 इतर (वि)
अर्थान्तरम्
 उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः॥

 इतर (पुं) - अन्यः 3.3.192.2
 इतर (पुं) - नीचः 3.3.192.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue