अमरकोषसम्पद्

         

उपक्रम (पुं) == आरम्भः

प्रत्युत्क्रमः प्रयोगार्थः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.26.1.4

पर्यायपदानि
 प्रत्युत्क्रमः प्रयोगार्थः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः।
 स्यादभ्यादानमुद्धात आरम्भः सम्भ्रमस्त्वरा॥

 प्रक्रम (पुं)
 उपक्रम (पुं)
 अभ्यादान (नपुं)
 उद्धात (पुं)
 आरम्भ (पुं)
अर्थान्तरम्
 उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्याज्ज्ञात्वारम्भ उपक्रमः।
 उपायपूर्व आरम्भ उपधा चाप्युपक्रमः॥

 उपक्रम (पुं) - ज्ञात्वा प्रथमारम्भः 2.7.13.1
 उपक्रम (पुं) - उपधा 3.3.139.2
 उपक्रम (पुं) - उपायपूर्वारम्भः 3.3.139.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue