अमरकोषसम्पद्

         

वृत्ति (स्त्री) == वेष्टनसम्भक्तिः

व्यधो वेधे पचा पाके हवो हूतौ वरो वृत्तौ 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.8.2.8

पर्यायपदानि
 व्यधो वेधे पचा पाके हवो हूतौ वरो वृत्तौ॥

 वर (पुं)
 वृत्ति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 आजीवो जीविका वार्ता वृत्तिर्वर्तनजीवने॥
 प्रकृतिर्योनिलिङ्गे च कैशिक्याद्याश्च वृत्तयः।

 वृत्ति (स्त्री) - जीवनोपायः 2.9.1.2
 वृत्ति (स्त्री) - कैशिक्याद्याः 3.3.73.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue