अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.73

प्रकृतिर्योनिलिङ्गे च कैशिक्याद्याश्च वृत्तयः
सिकताः स्युर्वालुकापि वेदे श्रवसि च श्रुतिः

प्रकृति (स्त्री) = पुरुषलिङ्गः. 3.3.73.1.1

प्रकृति (स्त्री) = स्त्रीयोनिः. 3.3.73.1.1

वृत्ति (स्त्री) = कैशिक्याद्याः. 3.3.73.1.2

सिकता (स्त्री-बहु) = वालुका. 3.3.73.2.1

श्रुति (स्त्री) = श्रवः. 3.3.73.2.2

श्रुति (स्त्री) = वेदः. 3.3.73.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue