अमरकोषसम्पद्

         

जीर्ण (पुं) == जीर्णत्वम्

ओषः प्लोषे नयो नाये ज्यानिर्जीर्णौ भ्रमो भ्रमौ 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.9.1.6

पर्यायपदानि
 ओषः प्लोषे नयो नाये ज्यानिर्जीर्णौ भ्रमो भ्रमौ।

 ज्यानि (स्त्री)
 जीर्ण (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो जीर्णो जरन्नपि॥

 जीर्ण (पुं) - वृद्धः 2.6.42.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue