अमरकोषसम्पद्

         

अभिजन (पुं) == जन्मभूमिः

कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्यामप्यथ हायनाः 
नानार्थवर्गः 3.3.108.1.1

पर्यायपदानि
 कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्यामप्यथ हायनाः।

 अभिजन (पुं)
अर्थान्तरम्
 सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ।

 अभिजन (पुं) - वंशः 2.7.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue