अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.1

सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ
वंशोऽन्ववायः सन्तानो वर्णाः स्युर्ब्राह्मणादयः

सन्तति (स्त्री) = वंशः. 2.7.1.1.1

गोत्र (नपुं) = वंशः. 2.7.1.1.2

जनन (नपुं) = वंशः. 2.7.1.1.3

कुल (नपुं) = वंशः. 2.7.1.1.4

अभिजन (पुं) = वंशः. 2.7.1.1.5

अन्वय (पुं) = वंशः. 2.7.1.1.6

वंश (पुं) = वंशः. 2.7.1.2.1

अन्ववाय (पुं) = वंशः. 2.7.1.2.2

सन्तान (पुं) = वंशः. 2.7.1.2.3

वर्ण (पुं) = ब्राह्मणादिवर्णचतुष्टयवाचकः. 2.7.1.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue