अमरकोषसम्पद्

         

कामिनी (स्त्री) == वन्दा

ह्लादिन्यौ वज्रतडितौ वन्दायामपि कामिनी 
नानार्थवर्गः 3.3.112.2.2

पर्यायपदानि
 ह्लादिन्यौ वज्रतडितौ वन्दायामपि कामिनी॥

 कामिनी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 विशेषास्त्वङ्गना भीरुः कामिनी वामलोचना।

 कामिनी (स्त्री) - स्त्रीविशेषः 2.6.3.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue