अमरकोषसम्पद्

         

गोप (पुं) == गोपालः

गोधुग्गोष्ठपती गोपौ हरविष्णू वृषाकपी 
नानार्थवर्गः 3.3.130.1.1

पर्यायपदानि
 गोधुग्गोष्ठपती गोपौ हरविष्णू वृषाकपी।
 गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षेऽप्यामोदवन्मदः॥

 गोविन्द (पुं)
 गोप (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्थायुकोऽधिकृतो ग्रामे गोपो ग्रामेषु भूरिषु।
 वोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः॥

 गोप (पुं) - बहुग्रामाधिकृतः 2.8.7.1
 गोप (पुं) - गन्धरसः 2.9.104.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue