अमरकोषसम्पद्

         

पिनाक (पुं-नपुं) == शूलम्

दम्भेऽप्यथ पिनाकोऽस्त्री शूलशङ्करधन्वनोः 
नानार्थवर्गः 3.3.14.2.1

पर्यायपदानि
 दम्भेऽप्यथ पिनाकोऽस्त्री शूलशङ्करधन्वनोः॥
 मलोऽस्त्री पापविट्किट्टान्यस्त्री शूलं रुगायुधम्॥

 पिनाक (पुं-नपुं)
 शूल (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 कपर्दोऽस्य जटाजूटः पिनाकोऽजगवं धनुः।

 पिनाक (पुं) - शिवधनुः 1.1.35.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue