अमरकोषसम्पद्

         

निगम (पुं) == मूलनगरादन्यनगरम्

वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक् 
नानार्थवर्गः 3.3.140.1.1

पर्यायपदानि
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।
 वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्।

 अधिष्ठान (नपुं)
 निगम (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्थानीयं निगमोऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम्॥
 वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्।

 निगम (पुं) - नगरम् 2.2.1.2
 निगम (पुं) - वणिक्पथः 3.3.140.1
 निगम (पुं) - वेदः 3.3.140.1
निगम (पुं) == वणिक्पथः

वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक् 
नानार्थवर्गः 3.3.140.1.1

पर्यायपदानि
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।
 वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्।

 अधिष्ठान (नपुं)
 निगम (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्थानीयं निगमोऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम्॥
 वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्।

 निगम (पुं) - नगरम् 2.2.1.2
 निगम (पुं) - वणिक्पथः 3.3.140.1
 निगम (पुं) - वेदः 3.3.140.1
निगम (पुं) == वेदः

वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक् 
नानार्थवर्गः 3.3.140.1.1

पर्यायपदानि
 अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्यासनेष्वपि।
 वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्।

 अधिष्ठान (नपुं)
 निगम (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्थानीयं निगमोऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम्॥
 वणिक्पथः पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्।

 निगम (पुं) - नगरम् 2.2.1.2
 निगम (पुं) - वणिक्पथः 3.3.140.1
 निगम (पुं) - वेदः 3.3.140.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue