अमरकोषसम्पद्

         

तार्क्ष्य (पुं) == अश्वः

तुरङ्गगरुडौ तार्क्ष्यौ निलयापचयौ क्षयौ 
नानार्थवर्गः 3.3.146.1.1

पर्यायपदानि
 तुरङ्गगरुडौ तार्क्ष्यौ निलयापचयौ क्षयौ।
 शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु॥

 तार्क्ष्य (पुं)
 हरि (पुं)
अर्थान्तरम्
 गरुत्मान् गरुडस्तार्क्ष्यो वैनतेयः खगेश्वरः।

 तार्क्ष्य (पुं) - गरुडः 1.1.29.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue